'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> Pytania i odpowiedzi | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy One Brain?

One Brain tłumaczy się w dwojaki sposób: jako JEDEN MÓZG lub JEDNOLITY MÓZG, co oznacza zintegrowaną i płynną pracę wszystkich jego struktur w procesach umysłowych, emocjonalnych i wegetatywnych jednocześnie.

  

 

Metoda One Brain a dysleksja.

Dysleksja jest definiowana jako trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu. Jednakże w ujęciu One Brain przez dysleksję rozumie się zaburzenia w pracy mózgu wywołane blokadami "białymi plamami", miejscami nieaktywnymi. Podczas uczenia się uruchamiane są liczne struktury mózgu, które biorą udział w złożonych procesach spostrzegania wzrokowego i słuchowego, kierowania uwagą, zapamiętywania, wyobrażania. Odblokowania poszczególnych procesów prowadzą do uaktywnienia mózgu i przywrócenia człowiekowi umiejętności uczenia się.

U osób dyslektycznych pracuje się nad: lateralizacją, uwagą (koncentracją), pamięcią, percepcją wzrokową i wzrokiem, percepcją słuchową, czytaniem, pisaniem, mówieniem.

 

Ponieważ dysleksja jest zaburzeniem poznawczym o podłożu emocjonalnym, należy pracować nad psychiką osoby dotkniętej dysleksją, nad jest lękami, nerwowością, zniechęceniem do uczenia się, poczuciem wartości, motywacją do pracy, często też nad relacjami interpersonalnymi. Profil pracy ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby na podstawie wywiadu i wstępnej diagnozy.

 

 

Metoda One Brain a ADHD.

Zespół deficytu uwagi z nadruchliwością - ADHD - to zaburzenie charakteryzujące się między innymi występującymi u dziecka problemami z koncentracją objawiającymi się niezdolnością do zainteresowania się konkretnym zadaniem, trudnościami ze zorganizowaniem i wykonaniem pracy. Dziecko sprawia wrażenie, że nie słucha lub nie usłyszało tego, co się do niego mówiło. Podstawowym problemem dziecka z ADHD jest niedostateczna samokontrola.

Praca metodą One Brain z dzieckiem dotkniętym ADHD prowadzi do wewnętrznej spójności, regulacji zachowania i emocji, wzmaga jego samokontrolę i wpływa na procesy poznawcze. Profil konsultacji jest ustalany indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie wywiadu i wstępnej diagnozy.

 

 

Pomoc dzieciom i ich rodzicom.

Bardzo często zgłaszają się do mnie rodzice, którzy proszą o pomoc tylko dla swych dzieci, chociaż sami potrzebują wsparcia. Pragnę podkreślić, że dziecko nie miałoby problemów, gdyby rodzice byli ich pozbawieni. Jeśli któryś z elementów systemu rodzinnego jest "chory", cały system zacznie z czasem chorować. Aby pomóc dziecku, należy w pierwszej kolejności uporządkować życie dorosłych, rodziców, od których dziecko uczy się wielu zachowań i relacji. Wiedza o życiu wynoszona z domu jest fundamentem życia dziecka w dorosłości. To od nas-rodziców- zależy to, jaki będzie los naszych dzieci.

 

 

Czas trwania procesu uwalniania stresu

Czas trwania procesu uzależniony jest od ilości sesji-odblokowań i częstotliwości ich przeprowadzania. Ilość sesji określana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu i wstępnej diagnozie. Nie ma konkretnych ram czasowych, w których powinien się zamknąć proces, ani zaleceń, jak często można prowadzić sesje. Wszystko zależy od sił i możliwości osoby zainteresowanej. Aby uzyskać oczekiwany efekt, należy wziąć udział w pełnym procesie odblokowania stresu. Im szybciej, tym lepiej.

 

 

Skuteczność sesji Metodą One Brain 

Opierając się na własnym doświadczeniu (własnych odblokowaniach), kilku tysiącach przeprowadzonych odblokowań i informacjach zwrotnych klientów, nie waham się mówić o skuteczności prezentowanej metody i moich dokonań.

Zazwyczaj pracuje się jeden raz z danym problemem, wprowadzane zmiany są trwałe i nie wymagają ponownego przepracowywania.

 
design ::: J&J.Kurowscy