'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> System One Brain | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

System One Brain

(Poniższy artykuł jest częścią pracy naukowej "Metoda One Brain. Teoria i praktyka." mojego autorstwa. Prawa autorskie zastrzeżone.)

 

 

U podstaw systemu One Brain leży kinezjologia stosowana - metoda TFH Dotyk dla zdrowia ( Touch for Heath), której twórcą jest John F. Thie. (Thie, 1989) Wykorzystuje ona badanie mięśni dla oceny potrzeby i skuteczności leczenia i zmierza do przywrócenia równowagi mięśniowej, podstawowego warunku utrzymania właściwej podstawy i pełnego zdrowia. Kinezjologia czerpie z filozofii i medycyny Wschodu, która z jednej strony zakłada jedność wszystkich organów składających się na istotę ludzką, z drugiej zaś biegunowość wszystkich układów, określanych symbolem jin i jang, która istnieje także w ludzkim organizmie. Poszczególne układy w ustroju człowieka zasilane są przepływającą pomiędzy nimi energią. Nauki Wschodu uznają dwie siły w ludzkim organizmie, jedna to iei, płynąca z prądem krwi, druga to chi, energia pierwotna, uniwersalna, która jest początkiem życia. Kanały, którymi energia chi przepływa w ustroju, nazwano południkami lub meridianami. Meridiany to kanały akupresury, które rozmieszczone są w całym organizmie i zawierają swobodnie płynący, bezbarwny, bezkomórkowy płyn, który może być wprawiany w ruch przez serce. Meridiany wymierzono i wykreślono mapy ich przebiegu za pomocą nowoczesnych metod elektronicznych, termicznych z wykorzystaniem radioaktywności. Wzdłuż południków rozmieszczone są punkty biologicznie aktywne, używane w akupresurze. Mają one charakter elektromagnetyczny i składają się z małych owalnych komórek zwanych ciałkami bonham, które otaczają naczynia włosowate skóry, naczynia krwionośne i wszystkie narządy człowieka. Meridiany dzielą się na południki jin i jang, zależnie od kierunku ich przepływu na powierzchni ciała. Energia jang płynie od Słońca i południki przebiegają od palców rąk do twarzy lub od twarzy w kierunku stóp. Energia jin pochodzi z Ziemi i płynie od stóp do tułowia i wzdłuż wewnętrznej powierzchni ramion do czubków palców. Przepływ energii w meridianach jest stały i nieprzerwany, przebiega w następującej kolejności: od tułowia do czubków palców dłoni wzdłuż wewnętrznej powierzchni ramienia, od czubków palców dłoni do twarzy wzdłuż zewnętrznej (grzbietowej) powierzchni ramienia, od twarzy do stóp wzdłuż zewnętrznej powierzchni nogi, od stóp do tułowia wzdłuż wewnętrznej powierzchni nogi. Ten czterostopniowy proces powtarzany jest trzykrotnie, aby przepłynąć przez dwanaście głównych południków, biorących swe nazwy od narządów, z którymi są związane: serca, jelita cienkiego, pęcherza moczowego, nerki, osierdzia, potrójnego ogrzewacza, pęcherzyka żółciowego, wątroby, płuc, jelita grubego, żołądka, śledziony. Opisane są jeszcze dwa meridiany: centralny i zarządzający, które przebiegają z przodu i z tyłu ciała po jego powierzchni - od kości łonowej do dolnej wargi i od kości ogonowej do górnej wargi. Gdy przepływ energii nie jest niczym ograniczony, organizm reguluje go sam, utrzymując optymalny stan czynności ustroju. Przeżywane stresy, najczęściej silne i długotrwałe, prowadzą do przeciążenia obwodu i zakłócają przebieg energii w organizmie. Jakieś jego obszary są "wyłączane" i dopiero po ponownym ich uaktywnieniu energia krąży prawidłowo. Przepływ energii w organizmie bada się za pomocą testu mięśniowego. W tym celu wybiera się określony mięsień i bada jego napięcie w stanie skurczu. Jeśli wykazuje on mocną reakcję, oznacza to, że energia w danym południku przepływa, jeśli słabą, mięsień wymaga wzmocnienia poprzez zastosowanie jednej z technik opisywanych przez kinezjologię: masaż punktów neuro-limfatycznych, punktów neuro-naczyniowych, punktów refleksyjnych akupresury, masaż samych mięśni (Thie, 1989). Odblokowanie właściwego przepływu energii jest sygnalizowane mocną reakcją mięśnia w pozycji skurczu. Testu mięśniowego używa się jako narzędzia kierującego procesem odblokowania. Za jego pomocą wybiera się techniki konieczne do zastosowania w czasie sesji i kontroluje ich skuteczność. Służy on także do określenia przyczyny problemu, czasu jej powstania, priorytetowej emocji blokującej. Jest podstawą diagnozy. Metoda One Brain wykorzystuje kinezjologię stosowaną do równoważenia negatywnego ładunku emocjonalnego zakłócającego przepływ energii w południkach. Negatywne stany emocjonalne przeżywane w czasie całego życia, począwszy od poczęcia, poprzez okres prenatalny, narodziny do teraźniejszości blokują mięśnie, mózg, wyłączając określone obszary jego funkcjonowania, a tym samym burzą homeostazę organizmu.

 

Drugim ważnym ogniwem systemu One Brain jest Barometr Zachowania, który jest mapą potencjalnych uczuć i zachowań człowieka. Po prawej stronie barometru znajdują się emocje i zachowania negatywne, blokujące przepływy energii, po lewej pozytywne, które zapewniają prawidłowe jej krążenie i nazywają upragnione stany umysłu. Do określenia priorytetowej emocji blokującej, z której organizm ma być oczyszczony, stosuje się test mięśniowy. Przeżywane przez człowieka negatywne emocje mogą być kodowane na poziomie świadomym, podświadomym i na poziomie ciała. O ile świadome uczucia są łatwo dostępne, o tyle te istniejące w obszarze podświadomym i w strukturze ciała nie. Wykorzystując test mięśniowy, można określić nieświadome emocje będące przyczyną zaburzeń przepływu energii.

 

Trzecim istotnym ogniwem systemu One Brain jest obszar Struktury/Funkcje. Twórcy metody opisali wpływ struktur ciała (fenotypu) determinowanych genetycznie na charakter i zachowanie człowieka. Budowa ciała, rysy twarzy, proporcje ciała i elementów struktury twarzy są ściśle związane z zachowaniem, myśleniem, odczuwaniem. Badając zgodność uwarunkowań genotypu/fenotypu z prezentowanym zachowaniem, myśleniem, odczuwaniem, można określić poziom spójności lub niespójności w obrębie jednostki. Np. kąciki ust skierowane do góry świadczą o postawie optymistycznej wobec życia. Jeśli osoba mimo takiej struktury jest pesymistycznie nastawiona do świata, świadczy to o zablokowaniu naturalnego potencjału tej osoby na skutek przeżytych negatywnych doświadczeń. Dysonans pomiędzy strukturą a zachowaniem, myśleniem, odczuwaniem jest wskazówką do pracy nad przyczyną powstania niespójności. Struktury/Funkcje są także źródłem informacji na temat naszego systemu przekonań.


Bibliografia:
         Hontz, C.A (1999), Materiały szkoleniowe, Cieszyn: Amikus.

Thie, J.F., (1989), Dotyk dla zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka. 

 

 

 

 
design ::: J&J.Kurowscy