'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> Kursy One Brain | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

Kursy One Brain

                             ŚCIEŻKA ONE BRAIN

 

1. NARZĘDZIA PROFESJI (TOOLS OF THE TRADE) - 1 stopień wprowadza podstawowe techniki systemu One Brain: test mięśniowy, Barometr Zachowania, odblokowanie stresu emocjonalnego, regresję wiekową, testowanie czystego obwodu mięśnowego. (2 dni)

 

2. ONE BRAIN-KURS PODSTAWOWY (Basic ONE BRAIN) - 2 stopień  przestawia system One Brain, szczegółowo opracowany program rozluźniania energetycznych  blokad mózgu i ciała, które powodują zaburzenia uczenia się. (3 dni)

 

3. KOD CIAŁA  (UNDER THE CODE) - 3 stopień objaśnia Struktury/Funkcje, by umożliwić nam zrozumienie, w jaki sposób  rysy naszego ciała  wpływają na  instynktowne zachowanie i osobiste systemy przekonań. (4 dni)

 

4. ONE BRAIN-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH (Advanced ONE BRAIN) - 4 stopień pogłębia znajomość systemu One Brain pod kątem poszerzenia wiedzy o emocjonalnych przyczynach dysleksji i technikach ich odblokowania. (4 dni)

 

5. GŁOŚNIEJSZE OD SŁÓW (LOUDER THAN WORDS) - 5 stopień  pogłębia własne samopoznanie dotyczące instynktownej osobowości za pośrednictwem dalszych informacji o Strukturach/Funkcjach. (4 dni)

 

6. STRUKTURALNA NEUROLOGIA (STRUCTURAL NEUROLGY) - 6 stopień stanowi zakończenie cyklu nauki podstawowych technik używanych w systemie One Brain ze szczególnym uwzględnieniem esencjalnych energii mózgu/ciała. (4 dni)

 

7. ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU (RELATIONSHIPS IN JEOPARDY) - 7 stopień rozwija samouświadomienie, uwalniając od niewłaściwego rozumienia przeszłości. Jest to pierwszy z trzech kursów kierowanych do kandydatów na Facylitatorów, aby pomóc im "stać się  lepszymi" w sobie, dla siebie i we wszystich związkach. (4 dni)

 

8. OBWODY CIAŁA, BÓL I ZROZUMIENIE (BODY CIRCUITS PAIN and UNDERSTANDING) - 8 stopień prowadzi do zjednoczenia funkcjonowania ciała - współdziałania mięśni, myśli i pamięci. (4 dni)

 

9. DZIECIŃSTWO, SEKSUALNOŚĆ I STARZENIE SIĘ (CHILDHOOD, SEXUALITY and AGING)- 9 stopień jest wnikliwym zgłębieniem wpływu pierwszych siedmiu lat  na całe nasze życie i pomaga znaleźć sposób, w jaki możemy zmienić ten wzorzec na inny- lepszy. (4 dni)

 

10. DORASTANIE, DOJRZAŁOŚĆ I MIŁOŚĆ (ADOLESCENCE, MATURITY and  LOVE) - 10 stopień  bada korzenie naszych osobistych i zawodowych sukcesów i niepowodzeń, na które wpłynęły nasze doświadczenia z drugiego i trzeciego siedmioletniego cyklu życia. Niektóre z tematów to: "Usługiwanie" i "Zemsta". (4 dni)

 

11. KURS KONSULTANTA FACYLITATORA (CONSULTANT FACYLITATOR) - 11 stopień

 

12. ZACHŁANNOŚĆ, WINA A BÓG (GREED, GUILT&"GOD") - 12 stopień  pozwala zanurzyć się głęboko w warstwy naszego samozaprzeczania. Temat ten prowadzi do korzeni obojętności, która rodzi zachłanność, a zachłanność budzi poczucie winy. Wina natomiast odbiera nam osobistą odpowiedzialność  za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. (4 dni)

 

 

 

                       KRÓTKIE PROGRAMY

ODBLOKOWANIE POSTAW (DEFUSING ATTITUDES) Muszę być doskonały/-a; Muszę mieć osiągnięcia. (1 dzień)

BAROMETR NA CIELE  (THE BAROMETER ON THE BODY) (1 dzień)

ŻYCIOWE ZMIANY (LIFE CHANGES) (1 dzień)

KILOGRAMY W OCZEKIWANIU (WEIGHT/WAIT) (1 dzień)

DO CZEGO DĄŻYSZ? (WHERE IS YOUR FOCUS) (1 dzień)

ODBLOKOWANIE TWÓRCZEGO PISANIA  (WRITER'S BLOCK) (1 dzień)

 

 

 

W kursach One Brain należy uczestniczyć w określonym porządku, ponieważ wyższe stopnie bazują na umiejętnościach i wiedzy zdobytej na stopniach niższych, a materiały dla poszczególnych poziomów opracowywane są w oparciu o kursy poprzednie. ABY BYĆ STUDENTEM METODY ONE BRAIN, WYSTARCZY CHCIEĆ. Metoda jest ogólnodostępna, nie muszą Państwo spełniać żadnych warunków i posiadać specjalistycznych kwalifikacji. Aby być uczestnikiem Krótkiego Programu, należy ukończyć kurs 1. NARZĘDZIA PROFESJI.

 

 

Metodę One Brain można studiować z wielu powodów:

-pierwszy: aby zrobić coś dla siebie, tzn. pogłebić samoświadomość, wyzwolić się z ograniczeń, przywrócić wewnętrzną naturalną siłę i możliwość wyboru;

-drugi: aby pracować z ludźmi i pomagać im w ich własnej wędrówce do siebie, czyli zostać Facylitatorem Metody One Brain;

-trzeci: aby przekazywać zdobyte umiejętności i wiedzę innym, czyli stać się Instruktorem  Metody One Brain.

 

 

Do udziału w kursach zachęcamy osoby indywidualne, jak również grupy zawodowe: psychologów, terapeutów, nauczycieli, personel medyczny (lekarzy i pielęgniarki), policjantów, prawników, muzyków, sprzedawców,  i wszystkich tych, którzy w swojej pracy narażeni są na wysoki poziom stresu. Kiedy pomagamy sobie, możemy pomóc innym.

 
design ::: J&J.Kurowscy