Zasady współpracy

Warunkiem zapisania uczestnika na kurs jest wysłanie zgłoszenia przez uczestnika na adres holcentrum@gmail.com, elizakurowska@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy zawarty na tej stronie oraz wpłata zadatku w wysokości podanej w opisie danego szkolenia na konto podane w opisie kursu lub zakładce Centrum Rozwoju Holistycznego.

Zadatek jest bezzwrotny.

W przypadku zmiany terminu szkolenia z powodów zależnych od organizatora uczestnik ma prawo do zwrotu zadatku lub przesunięcia go na inny kurs.

 

 

Regulamin kursów zawodowych programu One Brain Method®- Three in One Concepts®

W CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

 Par. 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki umowne świadczenia i zakupu Usług szkoleniowych rozumianych jako kursy zawodowe  One Brain Method®- Three in One Concepts® organizowane przez Centrum Rozwoju Holistycznego w Młyńsku, Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski.
 2. Kursy i warsztaty z zakresu One Brain Method® organizowane są w ramach współpracy międzynarodowej z korporacją Three in One Concepts, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: 275 E. Hilcrest Drive, Suite 130, Thousand Oaks, CA 91360-5818, USA, strona internetowa: 3in1concepts.us., która jest prawnym właścicielem metody i materiałów szkoleniowych.
 3. Organizatorem sprzedaży jest Eliza Małgorzata Kurowska Centrum Rozwoju Holistycznego z siedzibą w Młyńsku 58, 59-620 Gryfów Śląski, posiadająca NIP 611-150-36-06, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej holcentrum@gmail.com, zwana dalej Organizatorem. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem elizakurowska.pl poprzez zamieszczenie stosownego wpisu.
 4. Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonując zapisu i tym samym zakupu usługi Klient jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 Par. 2

Podstawowe informacje dotyczące Usług Szkoleniowych

 

 1. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by:
  Usługi szkoleniowe prowadzone były przez osobę posiadającą doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Klientom wiedzy dotyczącej tematyki kursu lub warsztatu;
  b. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne były autoryzowane przez Three In One Concepts, Inc., wydawane przez Amicus spol. s.r.o. z siedzibą w Koszycach: NATURLIFE s.r.o., Turgenevova 30. 211/2, 040 01 Košice Slovenská Republika, kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych;
  c. Usługi szkoleniowe odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
  d. Świadczenia pomocnicze realizowane w trakcie Usług szkoleniowych, takie jak np. zapewnienie wyżywienia, napoi, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia Usługi szkoleniowej odpowiadały powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
 2. Klient nie może podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia ceny w okolicznościach, kiedy warunki, o których mowa w lit. c i d powyżej w ocenie Klienta nie będą spełniały jego oczekiwań.
 3. Usługi szkoleniowe- kursy zawodowe w ramach programu One Brain Method® mogą być prowadzone przez instruktorów z kraju i z zagranicy, w zależności od stopnia zaawansowania szkolenia. Do poziomu 7 szkolenia prowadzi Organizator, powyżej 7 – instruktor zagraniczny, który ma umowę z Three in One Concepts, Inc. na prowadzenie ww szkoleń.
 4. Szkolenia mają charakter kształcenia zawodowego. Są certyfikowane przez Three In One Concepts, Inc i kończą się egzaminem na Konsultanta Facilitatora One Brain Method®- Three in One Concepts®.
 5. Szkolenia są adresowane do:
  1. lekarzy, personelu medycznego, terapeutów, naturoterapeutów, fizjoterapeutów, nauczycieli, psychologów i wszelkich osób, których działania są skierowane na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego;
  2. osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności i poszerzaniem wiedzy w zakresie utrzymania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

 Par. 3

Uczestnik/ Klient szkolenia

 

 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu osobiście w trybie stacjonarnym. Organizator nie prowadzi szkoleń on-line ze względu na charakter i specyfikę szkoleń.
 2. Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, której stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu.
 4. Udział w szkoleniu może wziąć osoba, która: nie obserwuje u siebie objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie jest objęta kwarantanną lub izolacją, nie miała w przeciągu ostatnich czternastu dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 5. W sytuacji objęcia Uczestnika kwarantanną lub izolacją, wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a które to okoliczności uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuowanie szkolenia, Organizator może przedłużyć czas trwania Szkolenia.
 6. Uczestnik w trakcie Usługi szkoleniowej nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu tego kursu/ warsztatu, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Klienta skasowania nagrania lub, jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych i/lub z sieci Internet.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Usługi szkoleniowej (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/ Uczestników, jak również do wykonywania w trakcie Usługi szkoleniowej fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/ Uczestników, o czym powiadomi Klientów ustnie bezpośrednio przed Usługą szkoleniową. O ile Klient nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu, Organizator uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa Organizatora. Z powyższych tytułów Klientowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Usługi szkoleniowej.
 9. Każdy Klient, który weźmie udział w Usłudze szkoleniowej otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie każdego poziomu kursu zawodowego. Szkolenia programu One Brain Method® są certyfikowane przez Three In One Concepts, Inc, certyfikaty są przesyłane drogą elektroniczną.

 Par. 4

Prawa autorskie

 

 1. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych One Brain Method® należą do Three In One Concepts, Inc.
 2. Przekazywane Klientom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

 Par. 5

Zakup Usługi szkoleniowej i udział w kursie zawodowym

 

 1. Koszt szkolenia wynika z cennika umieszczonego na stronie elizakurowska.pl.

Cena szkolenia obejmuje: koszt Szkolenia, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, zapewnienie pomieszczeń, komplet materiałów szkoleniowych dostępnych w miejscu szkolenia, poczęstunek, przerwy kawowe. Koszt szkolenia nie obejmuje wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu do miejsca szkolenia.

 1. Sprzedaż Usług szkoleniowych jest ograniczona liczbą miejsc na poszczególne wydarzenia.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę szkoleniową dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej elizakurowska.pl lub poprzez wiadomość pod adres holcentrum@gmail.com.
 3. Klient ma 3 dni robocze na dokonanie płatności zadatku za zamówioną Usługę szkoleniową, liczone od momentu otrzymania wiadomości z informacją o wysokości zadatku od Organizatora. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Niedokonanie płatności zadatku w terminie wskazanym w ust. 3 spowoduje anulowanie zakupu.
 5. Pozostała część płatności powinna zostać wpłacona gotówką w dniu Usługi szkoleniowej lub na maksymalnie 2 dni robocze przed Usługą szkoleniową na numer konta wskazany w ust. 1 §6.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do formularza zapisu.
 7. Brak możliwości zamówienia wybranej Usługi szkoleniowej oznacza, że na dane wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Istnieje jednak możliwość zapisu na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie na adres holcentrum@gmail.com. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zakupie wybranej Usługi szkoleniowej w przypadku zwolnienia się miejsca na wydarzenie. W razie zwolnienia się miejsca, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo.
 8. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), Klientowi dokonującemu zakupu na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu – odpowiednia ilość przed samym wydarzeniem. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy należy dokonać drogą mailową na adres holcentrum@gmail.com.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Usługi szkoleniowej z ważnej przyczyny (np. niewystarczająca liczba uczestników). W przypadku odwołania Usługi szkoleniowej, Organizator dokona zwrotu kwoty stanowiącej koszt zakupionej Usługi szkoleniowej na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych, wraz z zadatkiem.
 10. O odwołaniu Usługi szkoleniowej Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zapisu.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Usłudze szkoleniowej, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji przed datą rozpoczęcia Usługi szkoleniowej. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres holcentrum@gmail.com. W takim przypadku Organizator nie zwraca Klientowi zadatku za udział w wydarzeniu. W przypadku wyższego zadatku za wybraną Usługę szkoleniową, nadpłata zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 7 dni. Zadatek może zostać przeznaczony na poczet kolejnej edycji Usługi szkoleniowej lub innej Usługi szkoleniowej Centrum Rozwoju Holistycznego pod warunkiem, że rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpiła z przyczyn losowych.

Par. 6

Płatność i faktury

 

 1. Płatności za Usługę szkoleniową można dokonać gotówką w dniu Usługi szkoleniowej lub poprzez przelew bezpośrednio na konto Organizatora: Eliza Kurowska Centrum Rozwoju Holistycznego o numerze 21 1090 2835 0000 0001 4746 0707 z  podaniem imienia i nazwiska oraz tytułu Usługi szkoleniowej.
 2. Na prośbę Klienta, Organizator może wystawić Klientowi fakturę. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która dokonała zakupu usługi szkoleniowej.
 3. Chęć wystawienia faktury należy zgłosić do dnia Usługi szkoleniowej.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy.
 5. Faktura zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Usługi szkoleniowej.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupem usługi szkoleniowej Organizator prosi o kontakt mailowy na adres holcentrum@gmail.com.

 Par. 7

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu Usługi szkoleniowej i działania strony elizakurowska.pl można składać pod adresem holcentrum@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres mailowy do korespondencji oraz uzasadnienie Reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania (za wyjątkiem reklamacji z tytułu rękojmi, które są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na wskazany adres mailowy.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 3 terminie, nie oznacza jej uznania przez Usługodawcę za wyjątkiem sytuacji reklamacji z tytułu rękojmi.
 5. Po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację, Klient w terminie 7 dni od jej otrzymania, zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Organizatora.
 6. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi Klienta, uznaje się, że rozwiązanie zostało przez niego zaakceptowane.

Par. 8

Dane osobowe

 

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Klauzula informacyjna obejmująca ochronę danych osobowych znajduje się w załączniku do Formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Eliza Małgorzata Kurowska Centrum Rozwoju Holistycznego z siedzibą w Młyńsku 58, 59-620 Gryfów Śląski, posiadająca NIP 611-150-36-06 i Three In One Concepts, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: 275 E. Hilcrest Drive, Suite 130, Thousand Oaks, CA 91360-5818, USA,
 3. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z rezerwacją lub zakupem Usługi szkoleniowej poprzez stronę elizakurowska.pl oraz drogą mailową pod adres holcentrum@gmail.com będą przetwarzane na zasadach opisanych na stronie elizakurowska.pl.

 

Par. 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej elizakurowska.pl
 2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej elizakurowska.pl.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Klient ma możliwość odczytania, odtwarzania i utrwalenia treści Regulaminu w każdej chwili i w każdy możliwy sposób.
 6. W razie uznania nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i obowiązują Organizatora i Klienta.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji usług jest prawo polskie.